“Smile when it rains”
Graphic on umbrella
for Smileyhound


Bangkok,
Thailand
2020


@smileyhound
Illustraion